01 октомври 2007

Principia theologiae


Същински рационалната позиция по отношение идеята за съществуването на Бог включва в себе си единството на следните три суб-позиции:

1. онтологически деизъм, 2. етически теизъм и 3. епистемологически агностицизъм.

Под горните рубрики разбирам следното:

1. Единствено посредством идеята за Бог е мислима тоталността на всичко съществуващо под универсални природни закони.
2. Единствено посредством идеята за Бог е познаваема автономията на човешкия Аз като свободно и същевременно отговорно за своите действия същество.
3. Единствено посредством идеята за Бог е представима крайността и респективно ограничеността на човешкото познание и чрез това Неговата (на Бог) принципиална непознаваемост.  

Пояснение: Теологията не е дисциплина изучаваща Божието битие само по себе си, а е дисциплина изучаваща релацията 'човек – Бог'. Ето защо, визирайки Бог сам по себе си теологията е апофатична, докато визирайки отнесеността на човека към Бога, тя е катафатична.