30 септември 2010

Мисленето и разделението на труда (една антиутопия)


Разделението на труда е изиграло твърде неприятна шега на човешкия род. Човеците постепенно са изоставили основната си привилегия, мисленето, в полза на тесните специалисти по мислене. Впоследствие се е оказало обаче, че специалистите съвсем не са в състояние да мислят, просто защото мисленето в корена си е универсално.

18 септември 2010

Грация и благодат


В къкъв ведър свят са живеели древните! Свят, в който благодатта (на латински gratia) е тъждествена с грациозността в лицето на самите Грации*.
И наистина, за да бъде съхранена, благодатта трябва да бъде поднесена с непринудена деликатност и нежност.

________________________
* Трите грации или харити са Аглая, Ефросина и Талия.

07 септември 2010

Сингуларност, уникалност, тоталност


Единственото число не винаги имплицира сингуларност ("един сред много"), защото понякога имплицира уникалност ("един-единствен").

А уникалността е предмет на 'единични' (а не на 'частни') по количество съждения и категорията, която почива върху този тип съждения, е категорията тоталност*.

Ето защо тоталността изначално е не множество, а уникално единство.
И това, последното, е вярно не толкова в логически смисъл, колкото в екзистенциален.
____________________
* Виж Кант, Критика на чистия разум, с. 144 - с. 151