11 юни 2019

Въображение и философия


Въображението е способността да имаме пред съзнанието си предмети, които не са тук и сега, т.е. не са (или не биха могли да бъдат) актуално налични

И доколкото философията представлява опит в сферата на теоретичното да надхвърлим нашето тук и сега, да се трансцендираме спрямо нашата винаги партикуларна и контекстуална ситуираност в света, можем да твърдим в съзвучие с Шелинг, че именно въображението е органонът на философията.