06 декември 2011

Кантовото понятие за "опит" и феноменологията


Една от основните отлики между Кант и феноменологическото направление може да се открие в това, че Кант не разграничава ясно предтеоретичния от теоретичния опит, казано другояче – не разграничава ясно жизнения опит от понятийно-артикулирания опит на научното познание. У Кант понятийно-артикулираният опит съвсем не стои като нещо вторично, производно или дори отчуждено от синкретичното единство на един първоначален жизнен опит.

Податки за горното разграничение обаче могат да се открият дори и у самия Кант. А именно - в синтетичната дейност на способността за въображение в отлика от категориалната синтеза на разсъдъка. Първата може да бъде интерпретирана като даваща непосредствения жив опит, т.е. феноменологически разбрания жизнен свят, докато втората – като задаваща „обективния свят” в качеството му на предмет на научното познание.