07 септември 2010

Сингуларност, уникалност, тоталност


Единственото число не винаги имплицира сингуларност ("един сред много"), защото понякога имплицира уникалност ("един-единствен").

А уникалността е предмет на 'единични' (а не на 'частни') по количество съждения и категорията, която почива върху този тип съждения, е категорията тоталност*.

Ето защо тоталността изначално е не множество, а уникално единство.
И това, последното, е вярно не толкова в логически смисъл, колкото в екзистенциален.
____________________
* Виж Кант, Критика на чистия разум, с. 144 - с. 151