12 юни 2008

Смъртта на изкуството


Творецът и ценителят вече не могат да съществуват във връзка помежду си. Техният контакт и общение са изцяло узурпирани от властнически безличната фигура на търговеца/продуцента. Най-общо казано – на пазара. Последният налага на твореца "какво се твори", а на ценителя "какво се харесва". Дотам, че вече няма творец и няма ценител. Първият се е превърнал в производител на продукт, а вторият - в консуматор.