27 септември 2009

Приятелството като идеал


Кант дефинира приятелството в Метафизика на нравите като: "Единението на две личности чрез 1. еднакви и 2. взаимостранни любов и уважение".*

Оттук става ясно защо приятелството двояко представлява идеал:

1. Невъзможно е да се постигне еднаквост в степента на любовта и уважението, защото когато любовта расте, уважението намалява, и обратното. Дотам, че те (любовта и уважението) могат да се определят реципрочно като привличане и отблъскване.

Пояснение: Любовта поражда (желание за) емоционална близост, докато уважението изисква винаги като предусловие за своята възможност дистанция.

2. Невъзможно е да се постигне пълна взаимостранност между двама души - винаги онова, което е ентусиазъм у единия, би могло да се прояви като резервираност у другия и обратното.
_____________________________
* От това, освен всичко друго, става ясно защо не съществува приятелство между жени. Между жени не е възможно уважение, в най-добрия случай би имало (краткотрайно) възхищение.